Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op producten en diensten afgenomen bij DramaDatabase.

Artikel 1. Definities
1.1. Klant/Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DramaDatabase een overeenkomst (abonnement / product en/of dienst) heeft afgesloten.

1.2. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle (eventuele) offertes, overeenkomsten en leveringen van DramaDatabase zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant/Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor DramaDatabase alleen bindend indien en voor zover deze door DramaDatabase uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. DramaDatabase is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen DramaDatabase
3.1. DramaDatabase garandeert, na afsluiting van een abonnement, volledige toegang tot al het aanwezige materiaal beschikbaar op de website van DramaDatabase.

3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert DramaDatabase dat de haar verstrekte levering van dienst en/of product naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van uiterste zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3. DramaDatabase spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant/Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Onderhoud, mits vooraf aangegeven, levert geen wanprestatie op ten opzichte van DramaDatabase.

Artikel 4. Verplichtingen Klant/Opdrachtgever
4.1. Klant/Opdrachtgever stelt DramaDatabase steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Klant/Opdrachtgever onthoudt zich van het verspreiden van het materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat DramaDatabase het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3. Zonder toestemming van DramaDatabase is het Klant/Opdrachtgever verboden de door DramaDatabase verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant/Opdrachtgever.

4.5. DramaDatabase heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant/Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DramaDatabase niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen en Offertes
5.1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Klant/Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft DramaDatabase het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Eventuele offertes van DramaDatabase zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Facturen
6.1. Alle facturen van DramaDatabase worden per e-mail verstuurd in Adobe PDF formaat. Indien de Klant/Opdrachtgever een papieren factuur vereist, dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan

De extra administratieve kosten die hiermee gemoeid zijn, (€ 4,95) komen voor rekening van de Klant/Opdrachtgever.

Artikel 7. Wijziging opdracht
7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Klant/Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant/Opdrachtgever.

7.2. Indien DramaDatabase, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is DramaDatabase gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Klant/Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Klant/Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

7.3. Indien Klant/Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Klant/Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen.

Artikel 8. Rechten van eigendom
8.1. Alle rechten van het dramamateriaal, zoals oefeningen en lessenseries, alsmede bijbehorend extra ondersteunend materiaal, berusten uitsluitend bij DramaDatabase. Klant/Opdrachtgever verkrijgt bij het afsluiten van een abonnement uitsluitend de gebruiksrechten en zal het algehele materiaal niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Zo lang Klant/Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DramaDatabase.

9.2. In geval Klant/Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover DramaDatabase niet nakomt is DramaDatabase zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van DramaDatabase op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
10.1. Abonnees dienen de door DramaDatabase vermelde abonnementsgelden van €7,50 maandelijks te voldoen middels automatische incasso.

10.2. Abonnees zijn gerechtvaardigd een abonnement bij DramaDatabase ieder moment stop te zetten, zonder enige financiële of gerechtelijk bindende consequenties.

10.3. Betalingen van geleverde diensten dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Klant/Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

10.4. Alle door DramaDatabase uit de overeenkomst met Klant/Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant/Opdrachtgever.

10.5. Bij een niet tijdige betaling is Klant/Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant/Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant/Opdrachtgever wordt gelegd, Klant/Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.7. In bovenstaande gevallen heeft DramaDatabase voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van DramaDatabase vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DramaDatabase door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van DramaDatabase kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. De overeenkomst voor een abonnement wordt aangegaan voor onbetaalde tijd, maar is ieder moment opzegbaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een abonnement bij het uitblijven van opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (één) maand.

12.2. De overeenkomst kan ieder moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur. De opzegging is geldig indien deze door DramaDatabase is bevestigd.

12.3. Indien Klant/Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft DramaDatabase het recht alle met betrokken Klant/Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

Artikel 13. Personeel
13.1. Klant/Opdrachtgever zal werknemers van DramaDatabase die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Klant/Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 14. Wijzigingen AV
14.1. DramaDatabase behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van DramaDatabase of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3. Indien Klant/Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

DramaDatabase